Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sniadek.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności wymieniono poniżej.

 

Niezgodności:

– strona internetowa nie spełnia wymagania dotyczącego kontrastu, elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru i koloru czcionki, ani zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

– brak możliwości wprowadzania danych alternatywnymi sposobami niż wykorzystanie klawiatury.

Wyłączenia

– nie dotyczy

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosława Nowakowska nowakowska@sniadek.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 838 50 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedzibę XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie stanowi budynek trzykondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną, wolnostojący, z przylegającym terenem. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Wolność. Przed drzwiami głównymi znajdują się schody. Budynek objęty jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół budynku. Na ogrodzonym parkingu wewnętrznym nie ma wydzielonych miejsc parkingowych, w tym miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind. Toalety w budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku znajdują się plany rozkładu pomieszczeń wykonane w sposób wizualny. Budynek nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń dostępnej w sposób dotykowy lub głosowy. W przypadku ewakuacji, zostaje wyznaczony pracownik do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Pracownicy szkoły nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności