Struktura własnościowa

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej
Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada
Miasto Stołeczne Warszawa.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością,
stanowiącą własność komunalną Miasta Stołecznego Warszawy.